Facebook Fanpage
  เกี่ยวกับสมาคม

   สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 94/2 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
   จากการพยายามสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ได้หมอบหมายให้ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ สมาคมสืบสานตำนานปี่ซอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดน่าน สมาคมปี่ซอล้านนาเชียงราย จังหวัดเชียงราย ชมรมขับซอพะเยา จังหวัดพะเยา ชมรมปี่ลำปาง ฯลฯ ดังนั้น การจัดตั้งให้เป็น สมาคมศิลปินขับซอล้านนาในครั้งนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อ การรวมศิลปินช่างปี่ช่างซอทั้งหมดในภาคเหนือให้มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมกันเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้อง คุ้มครอง ต่อยอด สร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงการขับซอ ให้ทันการกระแสการเปลี่ยนแปลง

  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและสถาบัน ทั้งภายในและภายนอก ประเทศในการพัฒนาบทบาทของศิลปินขับซอ ให้เป็นที่ยอมรับสาธารณชน

  ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

  เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้คำปรึกษาและการถ่ายทอดการแสดงการขับซอแก่ศิลปินและผู้เกี่ยวข้อง

  ส่งเสริมแผนการตลาดของงานการแสดงการขับซอเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของคณะซอ

เว็บไซต์แนะนำ