Facebook Fanpage
  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1.
ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
ประธานสภาวัฒธรรมเชียงใหม่
2.
นางวันเพ็ญ ณ เชียงใหม่
สภาวัฒธรรมเชียงใหม่
3.
แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
ศิลปินแห่งชาติ
4.
พ่อครูบุญศรี รัตนัง
ศิลปินดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
5.
พ่อครูจันตา เลาคำ
นายกสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอจังหวัดเชียงใหม่
6.
อาจารย์เจริญ. มาลาโรจน์
ศิลปินแห่งชาติ
7.
นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์
วัฒธรรมจังหวัดเชียงใหม่
8.
พ่อครูอำนวย กลำพัด
นักจัดรายการวิทยุทางด้านคร่าวฮ่ำ
9.
นายประทีป อินแสง
ปราชญ์ชาวบ้าน
เว็บไซต์แนะนำ