Facebook Fanpage
เชียงใหม่

 

     จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก  

คำขวัญ 

ดอยสุเทพเป็นศรี       ประเพณีเป็นสง่า
บุปผชาติล้วนงามตา   นามล้ำค่านครพิงค์

เครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้การขับซอ

ศูนย์การเรียนรู้ ซอพื้นเมืองอำเภอสะเมิง สายทอง ทองเจริญ 

      ผู้สอน   นายสายัณห์  คำทิพย์โพธิ์ทอง  ชื่อที่ใช้ในการแสดง   สายทอง  ทองเจริญ  แซมซู่ซ่าการันตี  สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่   22/2  หมู่   5  ต.  สะเมิงเหนือ   อ.  สะเมิง  จ .  เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์   50250  เบอร์โทรศัพท์   081-9984762 , 085-7060549

2. ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นเมือง ครูปุยฝ้าย

    ผู้สอน   นางสาว มะลิวัลย์ สนธิ  ชื่อที่ใช้ในการแสดง   ปุยฝ้าย สันทราย สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่   ๑๑๙ หมู่  ๓  ต.  หนองแหย่ง   อ. สันทราย  จ .  เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์   ๕๐๒๑๐   เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๑ -๔๖๘๗๙๘๗

3. ศูนย์การเรียนรู้ พ่อครูอุ่นเรือน หงษ์ทอง 

    ผู้สอน  นายอุ่นเฮือน หงส์ทอง  สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ 8 ต . เมืองงายอ . เชียงดาว จ .เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๗๐  เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๓๖๖๙๘๒๓

4. ศูนย์การเรียนรู้ แม่ครูบัวชุม อินถา

    ผู้สอน นางบัวชุม อินถา สถานที่ตั้ง  94/2 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  50120 เบอร์โทรศัพท์ 089-5564116

5.ศูนย์การเรียนรู้แม่ครูสมหมาย  คำมาเรือน

   ผู้สอน   นาง สมหมาย  คำมาเรือน  ชื่อที่ใช้ในการแสดง   สมหมาย เมืองป๊าว สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่   ๓๗ หมู่  ๒  ต.  น้ำแพร่   อ. พร้าว  จ .  เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์   ๕๐๑๙๐     

   เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๙ -๙๕๕๐๑๗๕

6.ศูนย์การเรียนรู้ แม่ครูพิกุล  วงศ์ชมพู

   ผู้สอน   นาง พิกุล  วงค์ชุมภู  ชื่อที่ใช้ในการแสดง  พิกุล เมืองป๊าว สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่   ๙๙ หมู่  ๒  ต.  แม่ปั๋ง   อ. พร้าว  จ .  เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์   ๕๐๑๙๐     

 เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๙ –๕๕๖๑๔๔๕  ๐๙๓-๒๙๗๗๔๕๙

7. ศูนย์การเรียนรู้ แม่ครูลำจวน เมืองป๊าว

   ผู้สอน   นางลำจวน ศรีกันชัย  ชื่อที่ใช้ในการแสดง   ลำจวน เมืองป๊าว สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่   ๑๗  หมู่   ๑ ต.  ป่าไหน่   อ.  พร้าว  จ .  เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์   ๕๐๑๙๐      

 เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๖ -๑๗๙๘๔๒๕

8. ศูนย์การเรียนรู้  ครูสุพรรณี  บุญศรี

  ผู้สอน   นางสาว สุพรรณี  บุญศรี  ชื่อที่ใช้ในการแสดง   พรรณีแม่แต๋ง สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่  ๑๑๗  หมู่ ๑   ต.ขี้เหล็ก   อ. แม่แต๋ง     จ .  เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์   ๕๐๑๕๐

 เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๒-๙๓๘๒ ๕๗๖

9.ศูนย์การเรียนรู้ พ่อครู จันทร์ตา  เลาคำ

10.ศูนย์การเรียนรู้ แม่ครู บัวซอ. ถนอมบุญ

11.ศูนย์การเรียนรู้ แม่ครูแสงเอ้ย. สุริยะมล

12 ศูนบ์การเรียนรู้ แม่ครูบัวตอง. เมืองพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์แนะนำ