Facebook Fanpage
เชียงราย

เชียงราย (คำเมืองLanna-Chiang Rai.pngพม่าBurmese-Chiang Rai.png) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย เมืองเชียงของ เมืองเธริงหรือเมืองเทิง[3] เชียงรายเดิมก่อน "ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" สมัยพระเจ้ากาวิละ ชนชาติที่เป็นต้นกำเนิดของคนเชียงรายดั้งเดิม (อาจรวมถึงคนในภาคเหนือทั้งหมด) ก่อนมีแคว้นโยนกซึ่งเป็นรัฐของชาวไทยวน หรือที่เรียกว่าคนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะไดหรือผู้พูดตระกูลภาษาไท-กะได ก็คือชนชาติจีนแถบมณฑลยูนนานที่อพยพลงมาตั้งรกรากนั่นเอง ได้แตกเป็นกลุ่มหลายกลุ่มชนเผ่า จึงไม่แปลกที่คนเมืองจะมีพื้นฐานรากเหง้าเป็นคนจีนยูนนาน ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ มีแม่น้ำกก แม่น้ำอิง และแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสายสำคัญ ทำเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศพม่า หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งอดีตเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่สำคัญของโลก ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจในฐานะประตูสู่พม่า ลาว และจีนตอนใต้[4] ผ่านทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 3

เมืองเชียงรายมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นที่ตั้งของหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ซึ่งเป็นนครหลวงก่อนการกำเนิดอาณาจักรล้านนา มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อจากสิบสองปันนาผสมผสานกัน

เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การขับซอล้านนา

1.ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมือง ครูจีรภัทร ลือชัย  ผู้สอน   นาย  จีรภัทร ลือชัย  สถานที่ตั้ง โรงเรียนเหมืองง่าพิเศษวิทยา  ต. สันติสุข  อ. พาน  จ.เชียงราย  รหัสไปรษณีย์๕๗๑๒๐  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๒๓๘๖๘๐๙๔

2.ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมือง แม่ครูคำแสน   แก้วสืบ ผู้สอน   นางคำแสน   แก้วสืบ ชื่อที่ใช้ในการแสดง   แสนคำ นางแลสถานที่ตั้งบ้านเลขที่ ๒๒๓หมู่ที่๗  ต. นางแล  อ. เมือง จ.เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  ๕๗๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๘๕๓๘๐๙๖

3.ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมือง นครินทร์ ใจธรรม ผู้สอน   นายนครินทร์ ใจธรรม ชื่อที่ใช้ในการแสดง  นายนครินทร์ ใจธรรม  สถานที่ตั้งบ้านเลขที่ ๒๒๓หมู่ที่๗  ต. นางแล  อ. เมือง จ.เชียงราย  รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๘๕๓๘๐๙๖

เว็บไซต์แนะนำ