Facebook Fanpage
ลำพูน

ลำพูน (คำเมืองLN-Lamphun.png) เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤๅษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตรหรือชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชยสืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพญายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พญามังราย ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา

  • คำขวัญประจำจังหวัด : พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
  • เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การขับซอ
  1. ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมืองแม่ครู บัวผัน ทิวงษ์ษาผู้สอน   นางบัวผัน    ทิวงษ์ษา ชื่อที่ใช้ในการแสดง  บัวผัน เมืองลี้ สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่  74/3 หมู่5   ต.ดงดำ  อ.ลี้  จ .ลำพูน  รหัสไปรษณีย์  ๕๑๑๑๐ เบอร์โทรศัพท์ ๘๙-๕๕๖๐๘๙๘

  • 2ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมือง แม่ครูปราณี จันต๊ะผู้สอน    นาง ปราณี จันต๊ะ ชื่อที่ใช้ในการแสดง  ปราณี   โต้งข้าวหาง สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๔      หมู่  ๑    ต. ตะเคียนปม  อ.ทุ่งหัวช้าง จ .เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์   ๕๑๑๖๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๙๗๘๘๐๕

  • 3 แหล่งการเรียนรู้  ซอพื้นเมือง แม่ครูสมบรูณ์ วงค์ฝั้น ผู้สอน    นางสมบรูณ์ วงค์ฝั้น  ชื่อที่ใช้ในการแสดง  สมบรูณ์  โต้งข้าวหาง   สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่  ๒ ต. ตะเคียนปม อ. ทุ่งหัวช้าง  จ . ลำพูน      รหัสไปรษณีย์   ๕๑๑๖๐  เบอร์โทรศัพท์   ๐๖๑-๒๖๘๙๖๙๓

เว็บไซต์แนะนำ