Facebook Fanpage
น่าน

เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การขับซอ

1.แหล่งการเรียนรู้  ซอพื้นเมือง พ่อครูสมาน วุทธะนู ผู้สอน    สมาน วุทธะนู ชื่อที่ใช้ในการแสดง  สมาน วุทธะนู  สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่  ๑๓๙  หมู่ ๓  ต. นาเหลือง  อ.   เวียงสา  จ . น่าน รหัสไปรษณีย์   ๕๕๑๑๐ เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๘-๘๐๒๓๙๔๒

2.ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมือง โรงเรียนตาลชุม  ผู้สอน    นาย ธนัชทัศน์ เพียรกสิกรรณ์ ชื่อที่ใช้ในการแสดง  ตาลชุม  สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๕  หมู่ ๗     ต.  ตาลชุม   อ. เวียงสา  จ. น่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๑๑๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๒๙๐๑๖๗๙

3.ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมือง แม่ครูสมพร ดวงมูล  ผู้สอน  นาง สมพร ดวงมูล ชื่อที่ใช้ในการแสดง  สมพร  ดวงมูล สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่  ๑๐๔  หมู่   ๕   ต. สวก อ. เมืองน่าน  จ . น่าน  รหัสไปรษณีย์  ๕๕๒๒๐ เบอร์โทรศัพท์  

 

เว็บไซต์แนะนำ