Facebook Fanpage
พะเยา

เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้

1. ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมือง แสงไทย   สายทิพย์ ผู้สอน นายไทย  ทิพย์เนตร ชื่อที่ใช้ในการแสดง  แสงไทย  สายทิพย์ สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่   ๖๕   หมู่ ๑๒     ต. ปง     อ.  ปง  จ . พะเยา  รหัสไปรษณีย์  ๕๖๑๔๐ เบอร์โทรศัพท์  ๘๑-๙๘๐๑๒๓๐

2.ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมือง  สุข ใจ ใจฉลาด ผู้สอน    สุข ใจ ใจฉลาด ชื่อที่ใช้ในการแสดง  สุข ใจ ใจฉลาด  สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่   ๖๔    หมู่   ๓   ต. ขุนควร   อ. ปง   จ . พะเยา    รหัสไปรษณีย์   ๕๖๑๔๐  เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๗-๐๘๓๔๑๗๙

3.ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมือง  แม่ครูหวัน ยินดี  ผู้สอน    นาง  หวัน ยินดี ชื่อที่ใช้ในการแสดง   สวรรค์ ล้านนา  สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่  ๗๙ หมู่ ๕  ต. บ้านถ้ำ   อ. ดอกคำใต้  จ . พะเยา   รหัสไปรษณีย์   ๕๖๑๒๐ เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๗-๙๐๒๖๘๓๒

เว็บไซต์แนะนำ