Facebook Fanpage
แพร่

เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การขับซอ

1.ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมือง พ่อครูประหยัด  วัลลังกา ผู้สอน    นายประหยัด  วัลลังกา  ชื่อที่ใช้ในการแสดง  ประหยัด  วัลลังกา   สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่   ๒๐๑    หมู่ ๔     ต.ป่าแมต   อ.  เมืองแพร่    จ . แพร่    รหัสไปรษณีย์   ๕๔๐๐๐

 เบอร์โทรศัพท์   ๗๘๓-๗๖๑๓๙๒๙

2.ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมืองแม่ครูลำดวน สุวรรณภูคำ ผู้สอน    นางลำดวน   สุวรรณภูคำ ชื่อที่ใช้ในการแสดง  ลำดวน   สุวรรณภูคำ  สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่  ๔๐ หมู่ ๑๑ ต.  เหมืองหม้อ อ.เมือง จ . แพร่  รหัสไปรษณีย์  ๕๔๐๐๐

 เบอร์โทรศัพท์   ๐๙๗-๑๕๔๔๘๘๓

3.ศูนย์การเรียนรู้  ซอพื้นเมือง บ้านนาคูหา  ผู้สอน  นางบุญสนอง ภัทรทิพย์มงคล  ชื่อที่ใช้ในการแสดง    แดงหน้อย บ่อเตา  สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่   ๑๑    หมู่  ๕    ต.  สวนเขื่อน   อ. เมือง   จ . แพร่    รหัสไปรษณีย์   ๕๔๐๐๐

 เบอร์โทรศัพท์   ๐๘๙-๙๕๐๒๕๖๕

 

เว็บไซต์แนะนำ