Facebook Fanpage
  สมาชิกปัจจุบัน
      

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อายุ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อในการแสดง จังหวัด รายละเอียด
1 นาย เมือง เมืองมา 75 ลำปาง
2 นางสาว ชรินทร์รัตน์ เชื้อสาร 21 0861936532 น่าน
3 นาย ดี ซางนา 68 0903183469 น่าน
4 นาง บุญเจือ เชื้อสาร 51 0861936532 น่าน
5 นาง อำพรรณ เขื่นแปด 54 แพร่
6 นาย จิราวัฒน์ ตันสกุล 25 0918722344 เชียงใหม่
7 นาย เอกชัย อินภูธร 27 น่าน
8 นาย ปรัชญา พรหมมูล 33 0857240389 ปัญญาเมืองฝาง เชียงใหม่
9 นาย ศุภกร โพธิ์คำ 21 0884122006 แพร่
10 นาย จตุพงศ์ อินทรรุจิกุล 22 0903302850 จันดีเมืองแป้/ช่างซอ แพร่
11 นาย หยิ่น กล้าหาญ 67 0899504791 ลำปาง
12 นางสาว อัจฉรา พักผ่อน 34 093-5544256 มดดำ เชียงใหม่
13 นาย ณัฐวัตร วิชาจารย์ 21 093-1900383 ลำปาง
14 นาย สุทธิพงษ์ โมทารัตน์ 26 080-4928737 ลำปาง
15 นาย ชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้ว 35 097-9621001 เก่ง-ช่างปี่ เชียงใหม่
16 นาย กรีฑาพล ก๋องหล้า 31 089-9985215 ตั้ม เชียงราย
17 นาย พงษ์ศักดิ์ คำสีสัน 0 เชียงใหม่
18 นาย พงษ์ธวัช สุขเกี๋ยง 0 แพร่
19 นาย บัญญัติ โนจา 36 ศรีมา เมืองฝาง/ช่างซอ เชียงใหม่
20 นางสาว สุวรรณา ขันแก้ว 33 084949143 แสงหล้า ป่าแงะ/ช่างซอ เชียงใหม่
21 นาย จักรพันธ์ เขียงใหม่ 22 ศิริวรรณ เมืองฝาง/ช่างซอ เชียงใหม่
22 นาง ขันทอง งูชัย 64 ขันแก้วแม่ใจ/ช่างซอ เชียงใหม่
23 นาย เอกพงษ์ กันทารักษ์ 35 เอกซ้าย/ช่างปี่ เชียงใหม่
24 นาย อดิศร วงค์แก้ว 22 พะเยา
25 นาย วรชัย ทองหล่อ 25 น่าน
26 นาย สังวร ทิศทาพวน 60 น่าน
27 นาย บุญเทียม เมืองสุข 63 ลำพูน
28 นาย เลย วันดู 63 ลำพูน
29 นางสาว ศรินทร์ญา ตามควร 19 เชียงใหม่
30 นาย ชูชัย เจริญกุล 47 จูขี้เมี่ยง / ช่างซอ เชียงใหม่
31 นาย ศุพิรุณ กันนิกา 25 บุณธรรฒ เมืองปาน/ช่างซอ ลำปาง
32 นาย วีระชัย สมบัติใหม่ 35 โหน่ง ช่างปี่ ลำพูน
33 นาง นิตดา ซ้อนคำ 52 081-1692684 ลำปาง
34 นาย ศรีลา ไชยป้อม 62 094-7525881 ลำปาง
35 นาย ม๊อก หารวัง 62 087-1848136 ลำปาง
36 นาง กนกพร มะโนปิง 61 082-1636139 ลำปาง
37 นาย พล พานแก้ว 49 0941-8739580 คำมอส ลำปาง
38 นาย โกมล สุทธิ 26 099-6786935 โกมล น่าน
39 นาง โฉมยงค์ ขัติยะ 50 092-1097821 โฉมยงค์ น่าน
40 นาย ทศพร บุรวัฒน์ 25 085-7101412 ทศพร น่าน
41 นาย ทศพล บุรวัฒน์ 28 083-1605409 ช่อแก้วเจริญศิลป์ น่าน
42 นางสาว วริศรา เงินสร้อย 43 0936827702 แม่ศรีพรรณ / ช่างซอ น่าน
43 นาง จำเนียร ชาญธัญกรรม 53 0895572282 แม่ครูจำเนียร / ช่างซอ น่าน
44 นาย วัชนะชัย พาละนัน 25 น่าน
45 นาง จินดา มาขวา 54 น่าน
46 นาง บุญเหลี่ยม เจียมอ่อน 57 น่าน
47 นาย เล็ก สุทธิ 63 สมบูรณ์ นาข่อย น่าน
48 นาย ทอง พันเป็ง 70 ทอง พันเป็ง น่าน
49 นาย อรุณ ยาธะนะ 70 อรุณ ยาธะนะ น่าน
50 นาง กุหลาบ ศรีทะแก้ว 62 สมพร ศรีทะแก้ว น่าน
51 นาง พรรชลี พักผ่อน 33 089-9509729 เชียงใหม่
52 นาง ปราณี พักผ่อน 56 086-1172673 ปราณี เมืองฝาง เชียงใหม่
53 นาย วราวุฒิ ปัญญา 35 085-7175265 บุญเพิก เมืองฝาง เชียงใหม่
54 นางสาว ชวนพิศ เชียงตา 43 081-7830833 เชียงใหม่
55 นาย เกียรติศักดิ์ ไชยเมืองชื่น 22 084-4594068 มรกต ลำปาง ลำปาง
56 นาย ภูริวัฒน์ เขนย 21 085-6207200 เรวัตร ไชยปราการ เชียงใหม่
57 นาย ปราณี วันทะยะ 57 082-3917622 ปราณี แม่แอน เชียงใหม่
58 นาย คำปัน โสภา 71 0961700367 เชียงราย
59 นาย วรยุทธ รักพุทธคุณ 52 0876594390 เผ่า โหลงเหลง /ช่างปี่ เชียงราย
60 นาง เทียมตา ป่าเปาอ้าย 66 0816722452 ศรีพรรณ ปาเปาอ้าย/ช่างซอ เชียงราย
61 นาย สุวิทย์ ปาเปาอ้าย 67 0894301761 สุวิทย์ ปาเปาอ้าย/ช่างซอ เชียงราย
62 นาง ลัดดา หมื่นทา 61 0849503839 ลัดดา โป่งทะลาย /ช่างซอ เชียงราย
63 นาย อธิป ใจดี 26 0613216399 จั๋นติ๊บ นาครัว ลำปาง
64 นางสาว ศิริพร ขจรจิตร 28 096-5861379 อัมพร ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
65 นาง รัตติกาล วงศ์วัง 56 086-1970447 วันเพ็ญ ลำปาง
66 นาย อดุลย์ แก้ววงสา 68 คูณ ลำปาง
67 นาง เรียบ อุทธวัง 60 0987295233 วิลัย/ช่างซอ เชียงราย
68 นาย วรวุฒิ คำเงิน 27 0882327071 วรวุฒิ แม่สาย/ช่างปี่ เชียงราย
69 นาย วราวุฒิ ญาวิละ 30 0824806912 ไกรวุฒิ เมืองพาน/ช่างซอ เชียงราย
70 นาย สมนึก คำเงิน 54 0935891973 สมนึก/ช่างซึง เชียงราย
71 นาย ณัฎฐวัฒ สมบุญ 44 0873030901 คำอ้าย/ช่างซึง เชียงราย
72 นาย แก้ว ลำพูน 67 แก้ว เจริญเมือง/ช่างปี่ เชียงราย
73 นาย เดช ทิศโหล 70 0837654067 เดช ทิศโหล/ช่างปี่ เชียงราย
74 นาย นิรันดร์ ปันหมู 28 0805003981 หนานชิน/ช่างปี่ เชียงราย
75 นาย ปิยะศักดิ์ ลาโต 29 0834796417 บอล ดงมะดะ/ช่างปี่ เชียงราย
76 นาย ทองสุข มูลเจริญ 66 0804939148 สุขคำ/ช่างปี่ ช่างซอ เชียงราย
77 นาง ขันเงิน พลวัง 45 0895591876 ขันเงินเเจริญเมือง/ช่างซอ เชียงใหม่
78 นาย อินจันทร์ มูลเจริญ 69 0932979278 อินทร์จันทร์ ดอนฮ่าง/ช่างปี่ เชียงราย
79 นางสาว อารีย์รัตน์ กุมมารี 21 0921836283 คำป้อ/ช่างซอ เชียงใหม่
80 นาย เฉลิมเวศน์ อูปธรรม 53 สีหมื่น เมืองยอง/ช่างซอ เชียงใหม่
81 นาย พลเทพ บุญหมื่น 44 ศรีพล เวียงกุมกาม/ช่างซอ เชียงใหม่
82 นาย ธนรัตน์ อุทัยศรี 27 บุญรัตน์ นันตา/ช่างซอ เชียงใหม่
83 นางสาว น้ำทิพย์ ผมขาว 21 น้ำผึ้ง แม่วาง/ซ่างซอ เชียงใหม่
84 นาย อินตา เลาคำ 61 จันทร์ตา/ช่างซอ เชียงใหม่
85 นาง บัวซอน ถนอมบุญ 72 บัวซอน เมืองพร้าว/ช่างซอ เชียงใหม่
86 นาง พัชราพร มะโน 31 0892635923 เชียงใหม่
87 นางสาว มณัชยา ไชยชนะ 21 ฟางคำ เชียงดาว/ช่างซอ เชียงใหม่
88 นางสาว จุรดาพร ศรีคำดี 22 จุ๊บแจง เชียงดาว/ช่างซอ เชียงใหม่
89 นาย ธรรมนูญ หงษ์ทอง 31 ตั้ม/ช่างซึง เชียงใหม่
90 นาง ผ่องพรรณ สุวี 36 ผ่องพรรณ แม่สอย/ช่างซอ เชียงใหม่
91 นาย นัฐพงศ์ ใจดี 24 0855997506 โอ๊ต/ช่างปี่ เชียงใหม่
92 นางสาว อภิญญา ด้วงยศ 38 0892664568 เชียงใหม่
93 นาย ขวัญชัย สุรินทร์ศรี 40 0884026466 ขวัญชัย หละปูน/ช่างซอ ลำพูน
94 นางสาว รพีพรรณ เทพวงค์ 25 0848066302 ข้าวแป้ง แม่แตง/ ช่างซอ เชียงใหม่
95 นาย ประเสริฐ สิงห์คะ 33 0859616206 ดวงดี บ้านฟ่อน/ ช่างซอ-ช่างปี่ เชียงใหม่
96 นาง เกษร ล่ามคำ 66 เกษร บ้านเเหวน/ช่างซอ เชียงใหม่
97 นาง บังอร ทิพย์รัตน์ 62 ศรีอร/ช่างซอ เชียงใหม่
98 นาย นรินทร์ ศรีบุญเรือง 28 คำแซม น้ำบ่อเย็น/ช่างซอ-ช่างปี่ เชียงใหม่
99 นาย คำปัน แสนสิงห์ 65 ปัน/ช่างปี่ เชียงใหม่
100 นาย ปั๋น แสนสิงห์ 77 ปั๋น/ช่างปี่ เชียงใหม่
101 นาย นที วงค์เที่ยงธรรม 19 นที/ช่างปี่ เชียงใหม่
102 นางสาว จันจิรา คำทิพย์โพธิ์ทอง 22 หน่อย จันจิรา/ช่างซอ เชียงใหม่
103 นาย อุกฤต อินปั๋นแก้ว 28 053-464184,081-3872206,096-7956368 รุ่งเรือง หนองตอง/ช่างซอ เชียงใหม่
104 นาย วีรกรณ์ วุฒิสุวรรณวัฒโณ 36 0844573992 อินทอง พะเยา
105 นางสาว อรอนงค์ ใจเมือง 41 อรอนงค์แม่สอย/ชางซอ เชียงใหม่
106 นางสาว สุพรรณี ตันปา 36 089-5585935 ดวงพร พะเยา/ช่างซอ เชียงใหม่
107 นาย วิบูลย์ ฝั้นเงิน 43 วิบูลย์/ช่างซึง เชียงใหม่
108 นาย นพรักษ์ โนจา 26 094-4106276 เชียงใหม่
109 นาย พบพล สิริพรคุณ 20 ซีอิ้ว/ช่างซอ เชียงใหม่
110 นาย ศุภชัย อธิมา 40 เชียงใหม่
111 นาย มงคลชัย เฟื่องฟู 23 บุญยัง เมืองฝาง/ช่างซอ เชียงใหม่
112 นาง ประไพ ใจกลม 55 แพร่
113 นาย ประหยัด วัลลังกา 66 ประหยัด/ช่างซอ แพร่
114 นาย อุดร อินต๊ะเสนา 62 พะเยา
115 นาย ณรงค์ฤทธิ์ งามเขียว 21 แพร่
116 นาง เด่น หวลอารมณ์ 45 096-1025849 บัวตอง พะเยา
117 นาง บุศรากร พิกุลทอง 45 084-9509960 ปราณี พะเยา
118 นาย เสาร์แก้ว ถาวรวงศ์ 58 พะเยา
119 นางสาว จันแก้ว หวลอารมณ์ 53 081-3275858 บัวบาน พะเยา
120 นาง จันทร์จิรา คำชม 50 084-5311319 แสงจันทร์ พะเยา
121 นาย จักรี แก้วเป็ง 59 085-7131411 พะเยา
122 นาย กิตติศักดิ์ สาใจ 19 แพร่
123 นาย นพัตธร รักษาดี 18 พะเยา
124 นาง คล้าย อินต๊ะเสนา 61 พะเยา
125 นาย ชลิต ศูนย์กลาง 22 พะเยา
126 นาย วัชระเทพ พิกุลทอง 39 093-1471240 พะเยา
127 นาง คำแดง ธรรมใจอุต 72 แพร่
128 นาง หวัน ยินดี 62 พะเยา
129 นาย เดช บุญสม 63 พะเยา
130 นาย ศรีวรรณ บุญทิพย์ 54 พะเยา
131 นาย เชิดชู ปานิน 26 พะเยา
132 นาง หอม คำนวล 66 พะเยา
133 นาย เอกชัย สายวงค์เดือน 23 พะเยา
134 นาย นัฐกรณ์ ไชยชนะ 27 พะเยา
135 นาง พิมพิมาย ใจทนง 52 พะเยา
136 นางสาว สุกันธา สันภูวัน 38 พะเยา
137 นาย วรพันธุ์ คำบุญเรือง 29 พะเยา
138 นาย ทินกร กอไคร้ 28 แพร่
139 นาย ธนโชติ เร่งเร็ว 20 พะเยา
140 นาง แสงจันทร์ ศิริมงคลทอง 47 พะเยา
141 นาย พันธกานต์ จันตา 21 พะเยา
142 นาย ก๋วน ไชยวุฒิ 63 พะเยา
143 นาย นพคุณ คำลือ 22 พะเยา
144 นางสาว ปุณณภา ทิพย์เนตร 35 พะเยา
145 นาย บุญแทน อินต๊ะสาร 64 พะเยา
146 นาย วิณ ร้องเก็ด 57 พะเยา
147 นาย อรรถชัย ตนะวิไชย 26 เเชมป์/ช่างซอ แพร่
148 นาย เสงี่ยม วิชา 66 พะเยา
149 นาง คำน้อย วิชา 64 พะเยา
150 นาย พงค์ศักดิ์ คำสีสม 34 061-3642445 เชียงใหม่
151 นาย ณรงค์ ทุ่งโปร่ง 36 แพร่
152 นางสาว เหมวรรณ ตันพรม 27 แพร่
153 นาย ทวีทรัพย์ โท๊ะยะ 31 เชียงใหม่
154 นาย ปฏิภาณ สารใจ 24 น่าน
155 นางสาว ประภาพร สุภากาศ 45 061-3642429 ลำพูน
156 นาย นิธิศวร ไชยแก้ว 33 แพร่
157 นาย กิตติพงค์ อินวอ 39 จั๋นแก้ว หางดง/ช่างซอ เชียงใหม่
158 นาง ทองสร้อย ภิราษร 49 ทองสร้อย หนองเก้าห้อง/ช่างซอ เชียงราย
159 นาย จำรูญ ติ๊บลำเอี้ยง 0 093-1898501 ตาก
160 นาย ไทย ทิพย์เนตร 0 พะเยา
161 นาย วิทวัส ธิโน 26 บังรอน/ช่างปี่ ตาก
162 นาย สมส่วน ปันส่า 58 097-9798839 ตาก
163 นาย สุบิน ยอดเรียน 21 093-1569291 ตาก
164 นาย เงิน จักษุ 55 086-2036591 ตาก
165 นาย โภคิน วรินทร์ 29 หมอก๊ง/ช่างปี่ แพร่
166 นาง ลำดวน สุวรรณภูคำ 64 097-1544883 ลำดวน/ช่างซอ แพร่
167 นาย โชคชัย เฆมแสน 25 085-6166566 โชคชัย/ช่างซอ แพร่
168 นาย บุญสนอง ภัทรทิพย์มลคล 51 089-9998785 แพร่
169 นาย อุดร กอฝั้น 44 081-7063938 อุดร/ช่างซอ แพร่
170 นาง ศรีภา วิโจทุด 54 081-8186599 แพร่
171 นาย ฉัตรชัย ขันทะบุตร 26 084-3697233 กอฟล์ ฉัตรชัย/ช่างซอ แพร่
172 นาย พิฆเณศวร์ อุทุมพร 36 0837789760 ช่างปิน ไชยอรุณ น่าน
173 นาย วีระพล จำปูทอง 24 087-3589545 แพร่
174 นาย ณัฐคน์ กาวิละ 22 082-7843017 บูล/ช่างปิน/ช่างปี่เมืองเเพร่ แพร่
175 นาย ชินดนัย ไชยา 24 อินสาน/ช่างซอ น่าน
176 นาย กิจชัย ส่องเนตร 0 น่าน
177 นาย สมาน วุธทะนู 0 น่าน
178 นาย วิเศษ แก้วศรีวงค์ 0 ช่างสะล้อ น่าน
179 นาย อินส่วย มูลทา 0 ส่วย/ช่างปิน น่าน
180 นาย ประทีบ อินแสง 0 น่าน
181 นาง ศรีทร ดวงมูล 60 ศรีทร/ช่างซอ น่าน
182 นาย อรูณศิลป์ ดวงมูล 65 อรุณศิลป์/ช่างซอ น่าน
183 นาย ณัฐพล สุขใจ 18 น่าน
184 นาย โกวิน วิชัยยา 30 น่าน
185 นาย อินสน เดือนเป็ง 62 น่าน
186 นาย พงษ์ศักดิ์ ดวงทิพย์ 0 พะเยา
187 นาย สุริยา วงศ์จุมปู 18 081-0263739 พะเยา
188 นาง คำ ใจฉลาด 64 080-5137957 ศรีคำ/ช่างซอ พะเยา
189 นาย สุข ใจฉลาด 72 083-0874179 สุข/ช่างซอ พะเยา
190 นาง กมล ทิพย์เนตร 57 089-2405083 พะเยา
191 นาย ณัฐวงค์ ปกป้อง 24 พะเยา
192 นาง รำไพ อุทธิยา 39 พะเยา
193 นาง จิดาภา พรหมมณี 50 080-1268304 พะเยา
194 นาย ภานุชา สลีวงค์ 25 ฟอร์ด/ช่างปี่ ลำปาง
195 นาย สมมิตร หลักมั่น 0 084-4914735 ลำปาง
196 นางสาว ภาวิตา เตยา 29 097-9263911 ลำปาง
197 นาง จันทร์สม หล้าแดงสาย 58 086-1887894 ลำปาง
198 นาง เพลินพิศ สิงห์ต๊ะ 61 061-3761079 ลำปาง
199 นางสาว ดาราวัลย์ ตันโตน 54 081-1639860 ดาราวัลย์/ช่างซอ ลำปาง
200 นางสาว มูล โกมิตร 67 097-3931160 ลำปาง
201 นาย สาย เป็นวงค์ 66 089-9860703 สาย/ช่างปี่ ลำปาง
202 นางสาว ทิพวรรณ นันทะสี 22 094-6413079 ทองกวาว แจ้ห่ม/ช่างซอ ลำปาง
203 นาง บุญทอง เป็นวงค์ 66 089-9860703 ทอง/ช่างซอ ลำปาง
204 นาง สุทอง จักรแก้ว 54 085-7242280 ลำปาง
205 นาย อุดม กลิ่นมาลา 69 089-9945136 ลำปาง
206 นาย อ้วน ใจไหว 69 089-5298645 อ้วน / ช่างปี่ ลำปาง
207 นาง เกี๋ยงคำ ใจไหว 58 089-5298645 ลำปาง
208 นาง พรรณทิพย์ เขื่อนขวา 60 086-1172743 ลำปาง
209 นาง บัวผัน ทิวงค์ษา 54 089-5560898 บัวผัน/ช่างซอ ลำพูน
210 นาง เดือนฉาย รุนรักษา 54 085-7073289 ลำพูน
211 นาย รัตน์ ไชยลังกา 52 061-2654939 ลำพูน
212 นาย คำมูล แก้วจันทร์ 72 091-8062430 ลำพูน
213 นาง จิราภรณ์ กันฑมาดา 51 093-2847950 ลำพูน
214 นาย ดาเนียล ชาเฟอร์ 22 095-6981023 ลำพูน
215 นาง สุนันทา สุขกาศ 23 082-6109776 ลำพูน
216 นาย อุทิศ ตะยะ 59 ลำพูน
217 นาย อินส่อง ตันอุตม์ 64 093-2838866 ลำพูน
218 นาง เกี๋ยงคำ สิทธรุ่งเรือง 58 061-2910771 ลำพูน
219 นาย ปันคำ คำสมุทร 55 083-3240302 ลำพูน
220 นาย ธงชัย ตุ่นสิงห์คำ 58 093-2521164 ลำพูน
221 นาย สมฤทธิ์ เป็งดอย 63 ลำพูน
222 นาย ทรงเกียรติ ฟองคำ 50 098-5538785 ลำพูน
223 นาง สมบูรณ์ วงค์ฝั้น 64 061-2689693 ลำพูน
224 นาย อำนวย ตาสุภา 59 084-3637185 ลำพูน
225 นาย ศรีทร กิติ 72 082-8897660 ลำพูน
226 นาง ปราณี จันต๊ะ 49 086-1978805 ลำพูน
227 นาย อ่อน ตาฝั้น 63 093-0340929 ลำพูน
228 นาย เกียรติพงศ์ ลังกาพนธุ์ 32 081-5305052 ลำพูน
229 นาย ทศรรห์ วันดี 48 086-1970491 ป๊อป ทศรรห์/ช่างซอ ลำพูน
230 นาย ประดิษฐ์ คำภีระ 0 เชียงราย
231 นาย จีรภัทร ลือชัย 29 082-3868094 ต้อม/ช่างซึง เชียงราย
232 นาย ตา กันทา 66 086-6915935 เชียงราย
233 นาง มยุรา สุภาวดี 51 084-41767863 เชียงราย
234 นาย วิศิษฏ์ ไชยวงศ์ 27 084-6083379 พะเยา
235 นาง คำใบ สืบใจยศ 59 082-7595979 เชียงราย
236 นาง คำแสน แก้วสืบ 57 089-8538096 แสนคำ นางแล7/ช่างซอ เชียงราย
237 นาย ประพันธ์ ใจเงิน(เสียยชีวิต 0960 59 081-1102487 เชียงราย
238 นาย ณัฐพงษ์ อินต๊ะนิล 55 089-2622767 เชียงราย
239 นาย นนทกานต์ สุรัตน์ 20 084-6097102 กาย/ช่างปี่ เชียงราย
240 นาย จิรายุส ปินตา 26 099-6879463 รายุทธ เมืองพาน/ช่างซอ เชียงราย
241 นาย วรวุฒ ใจคำ 26 087-1908868 เน็ต/ช่างซอ เชียงราย
242 นาย สมปราญช์ ภิราพร 20 093-2587272 ปิ่นโต/ช่างซอ เชียงราย
243 นาง บัวลอย โชติสิริพัชญ์ 59 087-1764714 เชียงราย
244 นาย บุญปั๋น ธิเตจะ 60 081-7969375 ช่างซึง เชียงราย
245 นาย อนุกูล คนสะอาด 19 จั่นเจา เชียงดาว/ช่างซอ เชียงใหม่
246 นาย สุวัน บุญมาลา 54 ศรีวรรณ สะเมิง/ช่างซอ เชียงใหม่
247 นาย กฤษณะ นิวรัตน์ 31 ศรีทน เมืองพร้าว/ช่างซอ เชียงใหม่
248 นาง ปิยนุช ก๋ายอด 47 นงนุช แม่ออน/ช่างซอ เชียงใหม่
249 นาง สุพร แก้วคำ 57 เชียงใหม่
250 นางสาว จุไรรัตน์ ชัยวงค์ 42 085-0348102 วิไล ไชยปราการ/ช่างซอ เชียงใหม่
251 นาย นพพร ยอดคำปา 45 083-7628768 นพ/ช่างซึง เชียงใหม่
252 นาย ธนันชัย ไชยวุติ 53 นัน / ช่างซึง เชียงใหม่
253 นาย ภาคภูมิ กันธา 26 เจมส์ จอมทอง/ช่างปี่ เชียงใหม่
254 นาย ชลธิศ แสนศรี 24 จั๋นติ๊บ จอมทอง/ช่างซอ เชียงใหม่
255 นาง แจ่มจันทร์ แสนสิงฆ์ 51 แจ่มจันทร์ ข่วงเปาใต้/ช่างซอ เชียงใหม่
256 นาง นงนุช ชัยระวัง 49 วันเพ็ญ หนองไคร้/ช่างซอ เชียงใหม่
257 นาย สายัณห์ คำทิพย์โพธ์ทอง 69 สายทอง ทองเจริญ/ช่างซอ เชียงใหม่
258 นาย ชนิศร ชัยศรี 55 สิงห์คำ ท่าหลุก/ช่างซอ เชียงใหม่
259 นาง อวิกา แก้วเมืองมา 45 อ้อมจันทร์ แม่แจ่ม/ช่างซอ เชียงใหม่
260 นาง ลำจวน ศรีกันชัย 59 ลำจวน เมืองพร้าว/ช่างซอ เชียงใหม่
261 นาย เรวัต พรหมรักษ์ 62 เรวัต ร้องขี้เหล็ก/ช่างซอ เชียงใหม่
262 นาง สุนันท์ ธรรมปัญญา 58 สุนันทา สารภี/ช่างซอ เชียงใหม่
263 นาย อุทัย แก้วเมืองมา 37 อุทัย หนองปลามัน/ช่างซอ เชียงใหม่
264 นาย วิทยา อินต๊ะยศ 35 เชียงใหม่
265 นาย วรกาญจน์ เงินคำจันทร์ 35 สงกรานต์ ดารารายณ์/ช่างซอ เชียงใหม่
266 นาย ภวินท์พล สุรินทร์ต๊ะ 19 ศรีพลหน้อย จอมทอง/ช่างซอ เชียงใหม่
267 นาย อานนท์ หล้าบุญมา 60 คำ/ช่างซึง เชียงใหม่
268 นาย เสน่ห์ เสาร์แก้ว 51 เสน่ห์ เชียงดาว/ช่างปี่ เชียงใหม่
269 นาย สมเปลี่ยน โปธา 51 เปลี่ยน/ช่างปี่ เชียงใหม่
270 นาย ดวงจันทร์ บุญมี 70 จั๋น/ช่างปี่ เชียงใหม่
271 นาย กวิน ดวงแก้ว 26 เเจ๊ค จอมทอง/ช่างปี่ เชียงใหม่
272 นาย จำลอง ปุราเสาร์ 66 จำลอง/ช่างซอ เชียงใหม่
273 นางสาว สุพรรณี บุญศรี 24 082-9382567 พรรณี แม่แตง/ช่างซอ เชียงใหม่
274 นาย ศศิวะ เต็งนุ 28 บุญตัน ข่วงเปา/ช่างซอ-ช่างปี่ เชียงใหม่
275 นาย ก้อนแก้ว วรรณวงค์ 51 กล้วย/ช่างซึง เชียงใหม่
276 นาย สมัย สาตะถา 35 แม๊ก โป่งแยง/ช่างปี่ เชียงใหม่
277 นาย จักรพันธ์ คล่องแคล่ว 21 เมืองแมน เชียงดาว/ช่างซอ เชียงใหม่
278 นาย อุกฤต คนสะอาด 21 904704367 สมบูรณ์ เชียงดาว/ช่างซอ เชียงใหม่
279 นาง ผ่องศรี บุญตัน 27 ผ่องศรี แม่อาย/ช่างซอ เชียงใหม่
280 นาย วุฒิไกร ปวนปัน 33 เชียงใหม่
281 นางสาว ลำดวน พัฒนาศร 40 ลำดวน ท่าจำปี/ช่างซอ เชียงใหม่
282 นาง วรรณา กองแก้ว 55 วรรณา สันทราย/ช่างซอ เชียงใหม่
283 นาย ก๋วนตา เชียงตา 0 ก๋วนดา/ช่างซอ/ช่างปี่ เชียงใหม่
284 นาย ศรีสุวรรณ ศรีรินทร์ 0 081-9982645 สุวรรณ บ้านดอน/ช่างซอ เชียงใหม่
285 นาง บัวชุม จันทร์ทิพย์ 58 089-5564116 บัวชุม ทุ่งฟ้าบด/บัวชุม ลูกแม่ปิง/ช่างซอ เชียงใหม่
286 นางสาว พรพิมล ต๊ะมัง 20 พรพิมล แม่สอย/ช่างซอ เชียงใหม่
287 นาย จักรกฤษณ์ กรัญญา 24 จักรกฤษณ์ จอมทอง/ช่างซอ เชียงใหม่
288 นาย อนุกูล กันธิยะ 0 โหน่ง/ช่างซึง เชียงใหม่
289 นาง พวงเพชร ปัญญา 0 พวงเพชร/ช่างซอ เชียงใหม่
290 นาย วินัย ชัยยา 0 สีมา สันโป่ง/ช่างซอ เชียงใหม่
291 นาย สมจิตร เชียงตา 48 081-9510337 สุรพล ช่างปี่/ช่างซึง เชียงใหม่
292 นาย กมลศักดิ์ สุวรรณกันทา 24 082-1813151 เอริท์/ช่างปี่ เชียงใหม่
293 นาย ปริญญา ศรีวิชิด 24 083-9473560 อินเหลา เมืองลวง/ช่างปี่/ช่างซอ เชียงใหม่
294 นาง นงวัย นาคง 65 082-3437625 นงวัย/ช่างซอ เชียงใหม่
295 นาง แสงจันทร์ โปทากา 59 083-4823797 แสงจันทร์ หนองครอบ/ช่างซอ เชียงใหม่
296 นาง ธารทิพย์ บุญเทียม 48 085-6833497 คำหน้อย แม่แจ่ม/ช่างซอ เชียงใหม่
297 นาง สมหมาย คำมาเรือน 52 089-9550175 สมหมาย เมืองพร้าว/ช่างซอ เชียงใหม่
298 นาย กฤตพัส คำเปียง 30 086-9228606 ยุทธนา หางดง/ช่างซอ เชียงใหม่
299 นาย ศราวุฒิ โอฆะพนม 32 086-1982602 เชียงใหม่
300 นาย ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี 27 089-9534282 เต๊นท์/ช่างซอ เชียงใหม่
301 นาย ปั๋น บุญมาลา 81 081-9619297 ปั๋น/ช่างปี่ เชียงใหม่
302 นาย ธรรมศาสตร์ พรมติ๊บ 33 081-1695630 สุพจน์ เชียงดาว/ช่างซอ เชียงใหม่
303 นาย สิงห์คำ มงคล 67 085-7052488 คำ/ช่างซึง เชียงใหม่
304 นาย ธรรมนูญ จันทร์สีมุ่ย 51 084-4851130 ดีเจหนุ่ม/ช่างซอ เชียงใหม่
305 นาย ประไพ สุริยะมล 67 081-7961757 แสงเอ้ย สุริยะมล/ช่างซอ เชียงใหม่
306 นางสาว เชษฐ์สุดา หงษ์ทอง 39 081-7658629 วิมล หงษ์ทอง/ช่างซอ เชียงใหม่
307 นาย อุ่นเรือน หงษ์ทอง 64 081-9987226 อุ่นเฮือน/ช่างปี่ เชียงใหม่
308 นางสาว มะลิวัลย์ สนธิ 26 081-4687987 ปุยฝ้าย สันทราย/ช่างซอ เชียงใหม่
309 นาย ธีรวัฒน์ หมื่นทา 30 089-9973062 คำโน๊ต เมืองฝาง/ช่างซอ เชียงใหม่
310 นาง ผ่องศรี โสภา 66 087-1789609 ผ่องศรี เมืองพาน/ช่างซอ เชียงใหม่
311 นาง พิกุล วงค์ชมภู 57 093-2977459 พิกุล เมืองพร้าว/ช่างซอ เชียงใหม่
312 นาง บัวตอง แก้วฝั้น 68 086-9183473 บัวตอง เมืองพร้าว/ช่างซอ เชียงใหม่
313 นาย อรรณพ ปริญญาศิลป์ 64 มานพ เมืองพร้าว/ช่างซอ เชียงใหม่
314 นาย บุญศรี รัตนัง 63 089-9981898 บุญศรี รัตนัง/ช่างซอ เชียงใหม่
315 นาย ปิยวัฒน์ ด้วงโอ๊ะ 19 093-1954731 เมท แม่สอย/ช่างปี่ เชียงใหม่
316 นาย วัชรินทร์ ยอดคำเหลือง 36 089-635-8999 เก่ง วัชรินทร์/ช่างปี่ เชียงใหม่
317 นาย วีระชัย ไชยวงค์ 40 085-6951004 วิชัย สันกำแพง/ช่างซอ เชียงใหม่